Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum (ZS im. Leokadii Bergerowej)

Adres: Płock
Płock
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: www.zsberg.edu.pl
E-mail: zsrberg@poczta.onet.pl
Telefon:

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Nasza Szkoła to ponad 97 lat tradycji i doświadczeń.

Jej początki sięgają roku 1923,

kiedy z inicjatywy miejscowych organizacji społecznych i ówczesnego starosty

powstała Powiatowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Trzepowie.

W 1977 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa powstał Zespół Szkół Rolniczych.

 

 

Od roku 2002 szkoła nosi nazwę:

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

 

Obecna siedziba Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 

mieści się przy ulicy Kutnowskiej 30 w Płocku.

 

Oferta:

Jesteśmy szkołą otwartą, bezpieczną i nowoczesną. Korzystając z naszej bogatej tradycji i pamiętając o wartościach, stawiamy na dynamiczny rozwój
i dostosowanie się do potrzeb uczniów. Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe 
w renomowanych firmach. Zdobywają nowa wiedzę i umiejętności nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych. Uczestniczą w spotkaniach, zajęciach, warsztatach, prelekcjach, szkoleniach prowadzonych przez specjalistów różnych branż. Zapewniamy możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz odbycia staży zawodowych w ramach realizacji przez szkołę projektów dofinansowanych z UE (np. staże zawodowe w Grecji). Realizujemy projekt "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" (płatne staże u pracodawcy). 

Poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych nasi uczniowie rozwijają zainteresowania i pasje. wiedzę i umiejętności uczniowie prezentują podczas wielu olimpiad i konkursów. Bierzemy aktywny udział w wielu ogólnopolskich akcjach
i programach. organizujemy cykliczne imprezy szkolne, podczas których łączymy naukę ze sportem  
i zabawą. 

Nasi uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach rekreacyjno- dydaktycznych, wydarzeniach kulturalnych.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atmosferę sprzyjającą  nauce
i wychowaniu oraz wszechstronny rozwój młodzieży z uwzględnieniem zainteresowań, jak i deficytów. 

Nasi absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy zawodowe i maturę.

 

Uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali średnią ocen minimum
3,5 - mogą otrzymać stypendium Starosty Płockiego.

 

Biorą oni udział w projekcie "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych".

 

Uczniom zamiejscowym oferujemy miejsca w internacie.


--------------------------------------------------------------------------------------------

... STAWIAMY NA ROZWÓJ

Badania zewnętrzne stawiają nas w rankingu jako szkołę sukcesu i wspierającą.

Do dyspozycji uczniów oddajemy: nowoczesne pracownie przedmiotowe, pracownie do nauki zawodu, pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną, multimedialną czytelnią, salę gimnastyczną, boisko do gier zespołowych, stołówkę oraz internat.

Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe między innymi w renomowanych hotelach, zakładach gastronomicznych, restauracjach, firmach z branży informatycznej oraz własnych gospodarstwach rolnych. Uczestniczą w spotkaniach, zajęciach warsztatowych, prelekcjach, szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z danej branży. Tym samym zdobywają nową wiedzę
i umiejętności oraz cenne doświadczenia. W ramach zajęć lekcyjnych oferujemy także naukę jazdy ciągnikiem 
i maszynami rolniczymi. Prowadzimy również rekrutacje do Branżowej  Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz oraz Szkół dla Dorosłych.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy następujące kierunki kształcenia (dzienne):

ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ  (5 LETNIE TECHNIKUM)

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik hotelarstwa

technik architektury krajobrazu

technik rolnik

technik weterynarii

technik informatyk

technik programista

technik spedytor

technik logistykBRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: kucharz

--------------------------------------------------------------------------------------------Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

technik żywienia i usług gastronomicznych (język polski, matematyka, chemia, biologia)

technik hotelarstwa (język polski, matematyka, geografia, język angielski) 

technik architektury krajobrazu (język polski, matematyka, biologia, język angielski)

technik rolnik (język polski, matematyka chemia, biologia)

technik weterynarii (język polski, matematyka, chemia, biologia)

technik informatyk (język polski, matematyka, informatyka, język angielski)

technik programista(język polski, matematyka, informatyka, język angielski)

technik spedytor (język polski, matematyka, język angielski, geografia)

technik logistyk (język polski, matematyka, język angielski, geografia)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: kucharz

--------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21, DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU, BĘDZIE WSPIERANA PRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI:

15 czerwca 2020 r. o godz. 8.00

Kandydaci - uczniowie klas VIII szkół podstawowych -  będą posługiwać 
się indywidualnymi kontami naborowymi

Od godz. 8:00 15 czerwca 2020 r., niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają,  samodzielnie rejestrują się  przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek". Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy wszystkim przesyłać do szkoły tzw. pierwszego wyboru: pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na skrzynkę e-mail szkoły, faksem.

Zgodnie z terminami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej- rekrutacja do szkoły – techników, liceów ogólnokształcących oraz branżowych szkół  I stopnia - przebiegać będzie wg. następującego harmonogramu:

1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym_od godz. 08:00 15 czerwca 2020 r. – do godz. 15:00 10 lipca 2020 r.

2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez kandydatów_od godz. 08:00 15 czerwca 2020 r. – do godz. 15:00 10 lipca 2020 r.

3. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie, skierowań na wymagane badania lekarskie, w przypadku wyboru przez kandydata technikum lub branżowej szkoły I stopnia_15 czerwca 2020 r.  - 14 sierpnia 2020 r.

4.Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły - dostarczenie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej- 26 czerwca 2020 r.- 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty- 31 lipca 2020 r. - 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00

5. Wprowadzanie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach  (oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy)_od godz. 10:00 26 czerwca 2020 r. – do godz. 15:00 4 sierpnia 2020 r.

6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatówod godz. 8:00 31 lipca 2020 r.  – do godz. 15:00 4 sierpnia 2020 r.

7. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia_12 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

8. Składanie przez kandydatów, w szkołach do których zostali zakwalifikowani, oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)_od godz. 8:00 13 sierpnia 2020 r.– do godz. 15:00 18 sierpnia 2020 r.

9. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajęcia dodatkowe:

... STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ

Nauka w naszej szkole to doskonała okazja do tego, aby nie tylko zdobywać wiedzę, ale również rozwijać swoje pasje, korzystając z atrakcyjnej bazy dydaktycznej szkoły. Na naszych uczniów czekają nowoczesne pracownie przedmiotowe, pracownie do nauki zawodów, pracownie komputerowe, biblioteka szkolna z multimedialna czytelnią, boisko do gier zespołowych, stołówka oraz internat.

 

Zapewniamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, podczas których młodzież rozwija swoje zainteresowania i zdolności. W naszej szkole działają między innymi koła: 

 

 KOŁO HISTORYCZNE „MŁODZI DEMOKRACI- MIŁOŚNIKAMI HISTORII”

KOŁO MATEMATYCZNE

 SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

    KOŁO CHEMICZNE

KOŁO ŻYWIENIOWE

 KOŁO TURYSTYCZNO – HOTELARSKIE

 SKKT PTTK TROPOS

    KOŁO PCK

  KOŁO FLORYSTYCZNE

KOŁO WETERYNARYJNE

  SKS AGROPOL

 SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA ,,JESTEM DLA INNYCH” SZKOLNY KLUB INICJATYW TWÓRCZYCH 

INTERNACKI KLUB WOLONTARIUSZA

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne, podczas których łączymy naukę
ze sportem i zabawą (Otrzęsiny, Szkolny Dzień Profilaktyki, Szkolny Dzień Bez Przemocy, itp.). Nasi uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach rekreacyjno – dydaktycznych (np. Toruń, Kłodawa, Warszawa, Oświęcim, Częstochowa), wydarzeniach kulturalnych (spektakle teatralne i profilaktyczne, lekcje muzealne, koncerty, wystawy, itp.) oraz zawodach sportowych Dla naszych uczniów organizujemy konsultacje ze specjalistami (np. prawnik, doradca zawodowy) oraz przedstawicielami różnych instytucji. Młodzież uczestniczy także w spotkaniach ze znanymi ludźmi ze świata nauki, kultury,
polityki i sportu.

ZOBACZ FILM:

https://youtu.be/fpUkqG4C19U

 

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK HOTELARSTWA Kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie:
Realizacja usług w recepcji
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK INFORMATYK
Kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie:
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK LOGISTYK Kwalifikacje uzyskane w zawodzie:
Obsługa magazynów
Organizacja transportuPrzedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK PROGRAMISTA Kwalifikacje uzyskane w zawodzie:
-tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
-projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK ROLNIK Kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie:
Prowadzenie produkcji rolniczej
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK SPEDYTOR Kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie:
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK WETERYNARII Kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie:
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
25 ---
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie:
Przygotowanie i wydawanie dań
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
25 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;