Niezalogowany
zmień rozmiar:

Opis rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21, do klas I szkół ponadpodstawowych
w Płocku, będzie wspierana przez system elektroniczny i
rozpocznie się

15 czerwca 2020 r. o godz. 8.00


Kandydaci - uczniowie klas VIII szkół podstawowych -  będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi.

Od godz. 8:00 15 czerwca 2020 r., niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają,  samodzielnie rejestrują się  przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek". Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.


W rekrutacji elektronicznej bierze udział 31 płockich szkół:
  • 10 techników
  •  7  branżowych szkół I stopnia
  • 13 liceów ogólnokształcących
  •   1  liceum plastyczne
Ich aktualne oferty są dostępne w zakładce „Oferty placówek”.


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy wszystkim przesyłać do szkoły tzw. pierwszego wyboru:
  • pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na skrzynkę e-mail szkoły lub
  • faksem.
Zgodnie z terminami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, w Płocku - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży – techników, liceów ogólnokształcących oraz branżowych szkół  I stopnia - przebiegać będzie wg. następującego harmonogramu:

1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym


od godz. 08:00 15 czerwca 2020 r. – do godz. 15:00 10 lipca 2020 r.

2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez kandydatów

od godz. 08:00 15 czerwca 2020 r. – do godz. 15:00 10 lipca 2020 r.
 
2.1 Wyjątek stanowią oddziały: dwujęzyczny / międzynarodowy oraz sportowe / szkoły mistrzostwa sportowego, do których kandydaci składają wnioski wyłącznie w terminie

od godz. 08:00 15 czerwca 2020 r. - do godz. 15.00  22 czerwca 2020 r.

Dla kandydatów do ww. oddziałów:

2.1a Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

23 czerwca 2020 r. – 7 lipca 2020 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

2.1b Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

23 czerwca 2020 r. – 7 lipca 2020 r. , szczegółowe informacje w ofertach szkół

   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych /międzynarodowych, sportowych/ szkoły mistrzostwa sportowego jest zdanie sprawdzianu kompetencji językowych lub zaliczenie prób sprawności fizycznej.

     Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i wymaganiami sanitarno – higienicznymi szkoły muszą odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia koniecznych sprawdzianów. W związku z powyższym, Kandydatów do tych oddziałów (niezależnie od miejsca oddziału na liście preferencji kandydata) prosimy o wcześniejszy kontakt ze szkołą, w celu zgłoszenia planowanego udziału w sprawdzianie.


3. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie, skierowań na wymagane badania lekarskie, w przypadku wyboru przez kandydata technikum lub branżowej szkoły I stopnia

15 czerwca 2020 r.  - 14 sierpnia 2020 r.

4. Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – dostarczanie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru  kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem:

 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej -  26 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

 zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 31 lipca 2020 r. - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

5. Wprowadzanie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach
    (oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy)


od godz. 10:00 26 czerwca 2020 r.do godz. 15:00 4 sierpnia 2020 r.

6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

od godz. 8:00 31 lipca 2020 r.  – do godz. 15:00 4 sierpnia 2020 r.

7. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

12 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

8. Składanie przez kandydatów, w szkołach do których zostali zakwalifikowani, oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

od godz. 8:00 13 sierpnia 2020 r.do godz. 15:00 18 sierpnia 2020 r.

9. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. godz. 14:00
 
 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;