Niezalogowany
zmień rozmiar:

Opis rekrutacji zasadniczej


Zgodnie z terminami ustalonymi Zarządzeniem nr 3 z dnia 28 stycznia 2022 r. i zmieniającym go Zarządzeniem nr 12 z dnia 10 marca 2022 r. (załącznik nr 1) Mazowieckiego Kuratora Oświaty; w Płocku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, tj. techników, liceów ogólnokształcących oraz branżowych szkół I stopnia, przebiegać będzie następująco:

1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

16 maja 2022 r. od godz. 9.00 – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez kandydatów

16 maja 2022 r. od godz.9.00 – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

2.1 Wyjątek stanowią oddziały: dwujęzyczny / międzynarodowy oraz sportowe / szkoły mistrzostwa sportowego, do których kandydaci składają wnioski wyłącznie w terminie

16 maja 2022 r. od godz. 8.00 - 30 maja 2022 r. do godz. 15.00

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do ww. oddziałów jest zdanie sprawdzianu kompetencji językowych lub zaliczenie prób sprawności fizycznej.

2.1a Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

31 maja – 13 czerwca 2022 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

2.1b Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

31 maja – 13 czerwca 2022 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

3. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie, skierowań na wymagane badania lekarskie, w przypadku wyboru przez kandydata technikum lub branżowej szkoły I stopnia

16 maja - 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00

4. Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – dostarczanie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru kopii dokumentów (m.in. świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) poświadczonej za zgodność z oryginałem

od 24 czerwca godz. 9.00 – 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

5. Wprowadzanie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminów, sukcesy)

od 24 czerwca godz. 9.00 – 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

od 24 czerwca godz. 9.00 – 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

7. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

20 lipca 2022 r. godz.14.00

8. Składanie przez kandydatów, w szkołach do których zostali zakwalifikowani, oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

21 – 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00

9. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych

28 lipca 2022 r. godz.14.00

 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.129.322.1108 Harmonogram ID: 1207;