Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pomocnik KandydataÓsmoklasisto!

Przedstawiamy zestaw pięciu kroków, czyli informator z terminami, który pomoże w rekrutacji.

Termin: od 16 maja godz. 9:00 do 20 czerwca do godz. 15:00

Pierwszy krok - rejestracja w systemie.

Konieczne jest wejście na stronę naborową poprzez https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl i wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek". Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania. Po zalogowaniu warto zmienić hasło na łatwiejsze do zapamiętania.

Drugi krok - wybór szkół / klas, do których chcesz kandydować.

Wszystkie są na stronie rekrutacji. Szkoła prowadząca klasę, którą wybrałeś jako pierwszą to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Przemyśl dobrze swój wybór, zwłaszcza kolejność klas! Po złożeniu wniosku nie będziesz mógł jej zmienić. System podejmie próby zakwalifikowania Cię do klas w kolejności zgodnej z listą na wniosku Zakwalifikowany możesz zostać tylko jednej klasy.

Trzeci krok - składanie wniosku.

Po przygotowaniu, sprawdzeniu poprawności i potwierdzeniu wszystkich wprowadzonych danych we wniosku o przyjęcie do szkoły, drukujesz wniosek z systemu, podpisujesz go Ty oraz Twoi rodzice / prawni opiekunowie i zanosisz do szkoły pierwszego wyboru.

BARDZO WAŻNE! Powyższy termin nie dotyczy kandydatów do klas dwujęzycznych, międzynarodowych oraz sportowych i mistrzostwa sportowego; dla nich rejestracja w systemie i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły trwa tylko do 30 maja.

Po zatwierdzeniu wniosku w systemie, nie będzie możliwości dokonania zmian. Szkoła pierwszego wyboru przeprowadzi weryfikację i jeżeli informacje w systemie będą różnić się od informacji we wniosku w wersji papierowej, to wniosek o przyjęcie zostanie odrzucony.

Termin: od 24 czerwca godz. 9:00 do 13 lipca do godz. 15:00

UWAGA! W tych dniach możesz zmienić swoje preferencje, ale musisz ponownie dostarczyć zmieniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru (stary, złożony do 30 maja lub do 20 czerwca wniosek, osobiście anulujesz w szkole). Szkoły będą weryfikowały nowo złożone dokumenty.

Czwarty krok - składanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Po zakończeniu roku szkolnego otrzymujesz oryginał i kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na swojej indywidualnej stronie naboru samodzielnie wprowadzasz oceny i inne osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz wyniki egzaminu. Następnie, każdy zanosi do szkoły pierwszego wyboru, tyle kopii swojego świadectwa i tyle samo kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu, ile szkół wybrał w systemie - oryginały należy zostawić w domu, będą potrzebne później. Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do systemu z wpisami zawartymi na świadectwie.

Termin: od 21 lipca godz. 9:00 do 27 lipca do godz. 15:00

Piąty, ostatni krok – składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu, a w przypadku wyboru szkoły kształcącej zawodowo także zaświadczenia lekarskiego.

Musisz poczekać na informację, o zakwalifikowaniu się do klasy ze swojej listy, która pojawi się na stronie w Twoim indywidualnym koncie 20 lipca o godz. 14.00. Dodatkowo szkoły ogłoszą listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia także w internecie. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy, jesteś zobowiązany dostarczyć oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły prowadzącej klasę, do której się zakwalifikowałeś. W przypadku, gdy wybrałeś i dostałeś się do szkoły kształcącej zawodowo, musisz złożyć także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania na badania wydają sekretariaty szkół w terminie 16 maja – 25 lipca. Jeżeli nie dostarczysz wymaganych dokumentów przed upływem wyznaczonego terminu, oznacza to, że rezygnujesz z kandydowania do tej klasy i zostajesz skreślony z listy. Wtedy pozostaje Ci ubieganie się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach 1 – 3 sierpnia, ale tu nie będzie już dużego wyboru. Postępowanie uzupełniające będą prowadziły wyłącznie szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

Termin: 28 lipca o godz. 14:00

Po weryfikacji przez szkoły dostarczonych przez kandydatów dokumentów, zostaną podane do publicznej wiadomości listy przyjętych.
Informacja o przyjęciu Cię do konkretnej klasy (do której zostałeś wcześniej zakwalifikowany i potwierdziłeś wolę nauki w niej, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów) będzie dostępna również na Twoim indywidualnym koncie naborowym.Życzymy powodzenia
Zespół NABO, Wydział Edukacji i Zarząd Jednostek OświatowychStrony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.129.322.1108 Harmonogram ID: 1207;