Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w ZST

Adres: Kilińskiego 4
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Dariusz Tyburski
Strona WWW: http://zstplock.pl
E-mail: sekretariat_zst@go2.pl
Telefon: 24 364 27 30

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w ZST "Siedemdziesiątka"

nowocześnie wyposażone pracownie i sale warsztatowe:
 • spawalnia
 • pracownia mechatroniki
 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC
 • pracownie informatyczne
 • stolarnia
 • pracownia samochodowa

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Płocku "Siedemdziesiątka"
na rok szkolny 2020/2021.

   
     4
kierunki kształcenia
     na 3 kierunkach możliwość uzyskania bezpłatnie* dodatkowych uprawnień:

   -  na 2 metody spawania*:

 • elektryczne stali niestopowych elektrodą otuloną - MMA 111
 • elektryczne stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie CO2 - MAG 135
  uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin

   -  na obsługę suwnic i żurawi.TERMINY

 1. od 15 czerwca - 10 lipca 2020 w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły i pobierają skierowania na badania lekarskie;
 2. od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.  wydawanie skierowania  na  badania  lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły;
 3. od  26  czerwca  do  10  lipca w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci  składają  świadectwa  ukończenia  szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego i pobierają skierowania na badania lekarskie;
 4. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. uzupełnienie wniosku o zaświadczenie w wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz ewentualna zmiana szkół;
 5. 12 sierpnia 2020 r. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz z list kandydatów niezakwalifikowanych;
 6. od 13 - 18 sierpnia w godz. 8.00 - 15.00 r. uczniowie umieszczeni  na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia praktycznej nauki zawodu; (jeśli nie dostarczyli ich wcześniej);
 7. 19  sierpnia do  godz.  14.00   ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 8. od 20 sierpnia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
 


Oferta:

Branżowa Szkoła Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych
w Płocku "Siedemdziesiątka"

 

 LP

 Nazwa zawodu

 Oznaczenie oddziału

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

 

1.

 Mechanik – monter maszyn i urządzeń

z rozszerzonym programem spawalnictwa (uczeń ma możliwość uzyskania uprawnień na 2 metody spawania MMA 111, MAG 135)


 1a

j. polski

matematyka

technika

informatyka

 

2.

Mechanik pojazdów samochodowych

uczeń zdobywa uprawnienia na obsługę i konserwację wózków widłowych

 

1b

j. polski

matematyka

technika

informatyka

3.

Operator obrabiarek skrawających

uczeń zdobywa uprawnienia do obsługi suwnic i żurawi


1c


j. polski
matematyka
technika
informatyka

4.
Stolarz

uczeń poznaje elementy ciesielstwa


            1s
j. polski
matematyka
technika
informatyka

1a - mechanik monter maszyn i urządzeń
- z rozszerzonym programem spawalnictwa pod patronatem NAFTOREMONT - NAFTOBUDOWA i SPEC-REM

Ogólna charakterystyka zawodu
Zawód ten występuje pod wieloma nazwami, stosowanymi w przemyśle, odpowiadającymi określonym stanowiskom pracy (montażysta, mechanik, ustawiacz, operator różnych urządzeń, konserwator). Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn
i urządzeń. Na bieżąco analizuje stan techniczny maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje. Poznaje budowę urządzeń mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Buduje, instaluje
i uruchamia maszyny, urządzenia lub ich podzespoły oraz wytwarza elementy maszyn lub dorabia brakujące.

Perspektywy zawodowe

Jako mechanik-monter maszyn i urządzeń znajdziesz zatrudnienie w:
 • małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych
 • jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.
Szkoła branżowa i co dalej? 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-monter maszyn
i urządzeń oraz potwierdzeniu kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik, jeśli:
 • uzyskasz wykształcenie średnie (w liceum dla dorosłych) lub średnie branżowe (w BS II stopnia),
 • potwierdzisz kwalifikację MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na 2 metody spawalnicze
Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na dwie metody spawania:
 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą otuloną – MMA 111
 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych– MAG 135
Dzięki powyższym uprawnieniom ukończysz szkołę z dwoma zawodami: mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz spawacz.
* - uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

1b - mechanik pojazdów samochodowych - z obsługą i konserwacją wózków widłowych

Ogólna charakterystyka zawodu
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje m.in. następujące zadania zawodowe:
 • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.
Perspektywy zawodowe
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej lub podjąć pracę między innymi w:
 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Szkoła branżowa i co dalej? 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych, jeśli:
 • uzyskasz wykształcenie średnie (w liceum dla dorosłych) lub średnie branżowe (w BS II stopnia)
 • potwierdzisz kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na wózki widłowe
Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę wózków jezdniowych (widłowych).
Dzięki powyższym uprawnieniom zostaniesz:
 • mechanikiem pojazdów samochodowych
 • operatorem wózka jezdniowego (widłowego) i podejmiesz pracę tam, gdzie transport bliski stanowi część procesu produkcyjnego.
* - uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

1c - operator obrabiarek skrawających
- z obsługą suwnic i żurawi

Ogólna charakterystyka zawodu
Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (CNC).

Perspektywy zawodowe
Jako operator obrabiarek skrawających znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach:
 • przemysłu metalowego i maszynowego,
 • obsługowo-naprawczych,
 • produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.
Szkoła branżowa i co dalej? 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik, jeśli:
 • uzyskasz wykształcenie średnie (w liceum dla dorosłych) lub średnie branżowe (w BS II stopnia),
 • potwierdzisz kwalifikację MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na obsługę suwnic i żurawi.

Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę suwnic hakowych, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych (kat. II S oraz kat. II W).
Dzięki powyższym uprawnieniom zostaniesz:
 • operatorem obrabiarek skrawających,
 • rozszerzysz swoje kompetencje operatora i podejmiesz pracę tam, gdzie transport bliski stanowi część procesu produkcyjnego.
* - uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

1s - stolarz - z elementami ciesielstwa

Ogólna charakterystyka zawodu
Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Jest to zawód o charakterze produkcyjnym i usługowym.
Stolarz wykonuje m.in. następujące zadania zawodowe:
 • wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Perspektywy zawodowe
Jako stolarz możesz:
 • pracować w małych, średnich i dużych firmach budowlanych i meblarskich, zakładach stolarskich, pracowniach konserwacji zabytków i we własnym warsztacie,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.
Szkoła branżowa i co dalej? 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie stolarz oraz potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii drewna, jeśli:
 • uzyskasz wykształcenie średnie (w liceum dla dorosłych) lub średnie branżowe (w BS II stopnia),
 • potwierdzisz kwalifikację DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.
Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST możesz nabyć umiejętności w zakresie podstaw ciesielstwa (wykonywania konstrukcji więźby dachowej z drewna). Dzięki powyższym umiejętnościom podejmiesz pracę w charakterze pomocnika cieśli, będziesz wykonywał altany, tarasy z drewna, więźby dachowe na budynkach tradycyjnych i drewnianych.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia dodatkowe:
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania w następujących formach działalności pozalekcyjnej:

Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny MECHKON, zrzeszony w strukturach PTTK, reprezentuje naszą społeczność szkolną na rajdach turystycznych, zarówno pieszych, jak i rowerowych.

Szkolna Orkiestra Dęta - od lat jest dumą Siedemdziesiątki, występuje na wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych, uroczystościach miejskich oraz na konkursach i przeglądach orkiestr dętych w regionie. Zainteresowani mogą uczyć się gry na instrumentach od podstaw.

Szkolny Klub Sportowy 70  prowadzi szkolenie w następujących sekcjach:
- piłka ręczna,
- piłka koszykowa,
- piłka siatkowa,
- piłka ręczna,
- lekkoatletyczna,
- kulturystyczna.

Szkolny Klub Szachowy - odnosi sukcesy w turniejach regionalnych. Zainteresowani mogą uczyć się gry w szachy od podstaw.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A-MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ (ZE SPAWANIEM) Mechanik monter maszyn i urządzeń

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka, Technika
0 ---
1B-MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z OBSŁUGĄ I KONSERWACJĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH) Mechanik pojazdów samochodowych

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka, Technika
1 ---
1C-OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (Z OBSŁUGĄ SUWNIC I ŻURAWII) Operator obrabiarek skarwających

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka, Technika
5 ---
1S - STOLARZ (Z ELEMENTAMI CIESIELSTWA) Stolarz

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka, Technika
0 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;