Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w ZSZMSC

Adres: Narodowych Sił Zbrojnych 7
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Paweł Witkowski
Strona WWW: http://elektrykplock.edu.pl
E-mail: sekretariat@elektrykplock.edu.pl
Telefon: 24 366 99 91

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie to szkoła, której początki sięgają 1957 r. Obecnie uczniowie uczą się w dwóch typach szkół: technikum i branżowej szkole I stopnia, pracuje z nimi życzliwa i profesjonalna kadra pedagogiczna. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w różnych kołach zainteresowań. Mają także możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do Hiszpanii w ramach realizowanych projektów unijnych, odbywając tam liczne kursy i szkolenia zawodowe, a także staże.
Samorząd Miasta Płocka wybudował dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Szkłodowskiej - Curie funkcjonalny budynek warsztatów szkolnych z nowoczesnym wyposażeniem.

- używamy dziennika elektronicznego,

- dysponujemy biblioteką szkolną bogato wyposażoną w wydawnictwa techniczne, warsztatami szkolnymi,

- zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach informatycznych,   teleinformatycznych, elektrycznych oraz nowoczesnych warsztatach szkolnych,

- istnieje możliwość rozwijania zainteresowań w różnorodnych kołach,

- zapewniamy praktyki zawodowe w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów
i wiodących zakładach pracy,

- organizujemy bezpłatne formy wsparcia w ramach projektów unijnych,

- organizujemy kursy prawa jazdy dla klas mechanicznych.Harmonogram rekrutacji:

1.

od 15 czerwca 2020 r. - do 10 lipca 2020 r.  -  do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

2.

od 26 czerwca 2020 r. - do 10 lipca 2020 - do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.

od 31 lipca 2020 r. - do 4 sierpnia 2020 r. - do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

4.

do 4 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

5.

do 11 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

6.

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7.

od 15 czerwca 2020 r. - do 14 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

8.

od 13 sierpnia 2020 r. - do 18 sierpnia 2020 r. - do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

9.

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.

19 sierpnia 2020 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11.

do 20 sierpnia 2020 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

12.

do 22 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

13.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

15.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Oferta:
W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi nabór na następujące kierunki:

 

1) Elektromechanik pojazdów samochodowych - 1a

Elektromechanik zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności.

Elektromechanik może pracować w warsztacie, ale też w fabryce samochodów. Bardzo często najlepsi fachowcy elektrycy prowadzą własne warsztaty i stacje diagnostyczne, gdzie zajmują się tylko elektryką i elektroniką samochodową.

 

2) Mechanik pojazdów samochodowych - 1b

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje m.in: prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i zespołów samochodowych; dokonuje rozpoznania przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów zespołów
i mechanizmów; likwiduje usterki w zespołach i układach samochodu w ramach napraw bieżących i okresowych.

Mechanicy zatrudniani są w warsztatach naprawczych, stacjach obsługowo-naprawczych, zakładach produkujących pojazdy i ich zespoły.

 

3) Elektryk - 1c

Elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w: zakładach szerokiej branży energetycznej oraz zakładach kooperujących z ww. branżą, specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

 

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do klas I muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu , a w przypadku elektromechanika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych dodatkowo wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (skierowania na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły, zgodnie z harmonogramem rekrutacji).Do klas I Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Przedmioty punktowane:

            •język polski,

            •matematyka,

            •język obcy wybrany przez kandydata,

            •fizyka

Jeżeli liczba kandydatów na dany zawód będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego kierunku, połączymy go z innym lub zaproponujemy zmianę kierunku.
Zajęcia dodatkowe:
  • ​Drużyna medyczna - naszej szkoły od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w „Mistrzostwach pierwszej pomocy”. Nasza szkoła w roku szkolnym 2005/2006 wywalczyła IV miejsce w kraju, wygrywając w powiecie
    i w województwie mazowieckim. W ramach pracy drużyny medycznej są prowadzone również szkolenia, na których można uzyskać certyfikat uznawany w krajach Unii Europejskiej.
  • Klub Europejski - propaguje wśród uczniów wiedzę na temat Europy  i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
  • SKS - Szkolny Klub Sportowy prowadzi zajęcia w sekcjach: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna.
  • Koło motoryzacyjne - w naszej Szkole funkcjonuje już od 2002 roku. W ciągu tych lat, członkowie kola godnie reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w licznych konkursach motoryzacyjnych, zajmując w nich wysokie miejsca.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
10 ---
ELEKTRYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
10 ---
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
10 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;