Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 3 w ZST

Adres: Kilińskiego 4
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Dariusz Tyburski
Strona WWW: http://zstplock.pl
E-mail: sekretariat_zst@go2.pl
Telefon: 24 364 27 30

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Technikum nr 3 w ZST "Siedemdziesiątka"
   
nowocześnie wyposażone pracownie i sale warsztatowe:

 • studio fotograficzne
 • spawalnia
 • pracownia mechatroniki
 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC
 • pracownia grafiki komputerowej i wydruków cyfrowych
 • pracownie informatyczne

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Płocku "Siedemdziesiątka"
na rok szkolny 2020/2021.

     6
kierunków kształcenia
     na 2 kierunkach możliwość uzyskania bezpłatnie* dodatkowych uprawnień:

   - na 2 metody spawania*:

 • elektryczne stali niestopowych elektrodą otuloną - MMA 111
 • elektryczne stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie CO2 - MAG 135
  uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin   

    - na obsługę suwnic i żurawi.

 

dla wszystkich zawodów szkoła zapewnia bezpłatne praktyki w renomowanych zakładach pracy m.in. CNHI, spółkach koncernu ORLEN, Centrum Obróbki Precyzyjnej PRECIZO, serwisach samochodowych, Centromost Stocznia Rzeczna Płock, agencjach reklamowych, drukarniach.TERMINY

 1. od 15 czerwca - 10 lipca 2020 w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły i pobierają skierowania na badania lekarskie;
 2. od 15 - 22 czerwca w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci do klasy 1 Tw Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie składają wnioski o przyjęcie do szkoły i pobierają skierowania na badania lekarskie. Terminy prób sprawności do klasy 1Tw - wioślarstwo oraz ogłoszenie wyników tych prób zawarto w harmonogramie prób sprawności fizycznej;
 3. od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.  wydawanie skierowania  na  badania  lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły;
 4. od  26  czerwca  do  10  lipca w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci  składają  świadectwa  ukończenia  szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego i pobierają skierowania na badania lekarskie;
 5. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. uzupełnienie wniosku o zaświadczenie w wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz ewentualna zmiana szkół;
 6. 12 sierpnia 2020 r. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz list kandydatów niezakwalifikowanych;
 7. od 13 - 18 sierpnia w godz. 8.00 - 15.00 uczniowie umieszczeni  na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia praktycznej nauki zawodu; (jeśli nie dostarczyli ich wcześniej);
 8. 19  sierpnia do  godz.  14.00   ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 9. od 20 sierpnia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Próby sprawności fizycznej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie
         I TERMIN - 24 czerwca 2020 godz. 16.00, sala gimnastyczna w ZST
         II TERMIN -  6 lipca 2020 godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST

odpowiedzialni trenerzy: Jacek Karolak, tel. 606 932 966
                                       Piotr Sałkowski tel. 602 606 687

Oferta:

 

LP

 

Nazwa zawodu

 

Oznaczenie oddziału

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

 

Rozszerzenia

1.   

Technik mechanik
Kwalifikacja MEC.05
(użytkowanie obrabiarek skrawających) z obsługą suwnic i żurawi


 

1Tc

 


j. polski, matematyka, geografia, informatyka

 

język angielski

2.   

Technik mechanik
Kwalifikacja MEC.03 (pod patronatem ORLEN Serwis S.A.)
(montaż i obsługa maszyn i urządzeń)

z rozszerzonym programem spawalnictwa - 2 metody: 135, 111

 

1Ta

 

 j. polski, matematyka, geografia, informatyka

 

język angielski


3.   

Technik mechanik
Kwalifikacja MEC.03

(pod patronatem ORLEN Serwis S.A.) (montaż i obsługa maszyn i urządzeń)

z rozszerzonym programem spawalnictwa - 2 metody: 135, 111 1Tw

(Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w wioślarstwie)

 j. polski, matematyka, geografia, informatyka

 

język angielski


4.   

Technik mechatronik

(klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej)
z projektowaniem i drukiem 3D


1Tm


 j. polski, matematyka, geografia, informatyka


język angielski


5.   

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej -

(klasa pod patronatem firmy CANON)
z rozszerzonym programem animacji komputerowej

1Tg

 j. polski, matematyka, geografia, informatyka


język angielski

6.   

Technik fotografii i multimediów
(klasa pod patronatem firmy CANON)
z rozszerzonym programem animacji komputerowej

1Tf


 j. polski, matematyka, geografia, informatyka


język angielski

7.   

Technik informatyk

(klasa pod patronatem MUP w Płocku) z programowaniem aplikacji mobilnych


1Ti


 j. polski, matematyka, geografia, informatyka


matematyka


                 


Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku


1 tc - technik mechanik (użytkowanie obrabiarek skrawających) - z obsługą suwnic i żurawi
Ogólna charakterystyka zawodu.
Obrabiarki sterowane numerycznie znajdują się we wszystkich nowoczesnych dużych
i małych zakładach produkcyjnych z branży mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe zapotrzebowanie na techników mechaników z kwalifikacją MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, gdyż programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.
Absolwenci będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych i sterowanych numerycznie obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • organizowania i nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
Perspektywy zawodowe
Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie w:
 • zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej,
 • sferze produkcyjnej i usługowej na różnych stanowiskach, najczęściej na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.
Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na obsługę suwnic i żurawi
Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę suwnic hakowych, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych (kat. II S oraz kat. II W).
Dzięki powyższym uprawnieniom zostaniesz:
 • operatorem obrabiarek skrawających,
 • rozszerzysz swoje kompetencje operatora i podejmiesz pracę tam, gdzie transport bliski stanowi część procesu produkcyjnego.
* - uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


1 ta - technik mechanik (montaż i obsługa maszyn i urządzeń) - z rozszerzonym programem spawalnictwa pod patronatem ORLEN Serwis S.A.
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
(z rozszerzonym programem spawalnictwa – uprawnienia na dwie metody spawania)

Ogólna charakterystyka zawodu
Zawód technika mechanika obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi.
Technik mechanik posiada ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z maszynami i urządzeniami takimi jak: obrabiarki do obróbki metali, maszyny do obróbki plastycznej, urządzenia spawalnicze, dźwignice, przenośniki, silniki, pompy, sprężarki.

Perspektywy zawodowe.
Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie:
 • w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej,
 • w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej,
 • na różnych stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn,
 • jako przedstawiciel handlowy.
Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na 2 metody spawalnicze.
Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na dwie metody spawania:
 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą otuloną – MMA 111,
 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych– MAG 135.
Dzięki powyższym uprawnieniom ukończysz szkołę z dwoma zawodami: mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz spawacz.

* - uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

1 tm - technik mechatronik (z projektowaniem i drukiem 3D)

Ogólna charakterystyka zawodu
Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika i elektrotechnika. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania.
Do podstawowych zadań zawodowych technika mechatronika należy: montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej, programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC, automatyzacja i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych sposobów pomiarowych i technik komputerowych.

Perspektywy zawodowe
Jako technik mechatronik możesz prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń powszechnego użytku lub podjąć pracę w:
 • dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru,
 • małych firmach, w których pracownik wykonuje wiele czynności i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • serwisach i stacjach diagnostycznych oferujących usługi diagnostyczne oraz świadczące naprawy w zakładach pracy.
Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST możesz nabyć umiejętności w zakresie projektowania i druku 3D. Dzięki powyższym umiejętnościom rozszerzysz swoje kompetencje technika mechatronika o obsługę drukarek 3D, przygotowanie modelu do wydruku 3D i wydruk modelu na drukarce 3D.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

1 tw - technik mechanik (montaż i obsługa maszyn i urządzeń) - z rozszerzonym programem spawalnictwa pod patronatem ORLEN Serwis S.A. - Szkoła Mistrzostwa |Sportowego w wioślarstwie.

Ogólna charakterystyka zawodu
Zawód technika mechanika obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi. Technik mechanik posiada ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z maszynami i urządzeniami takimi jak: obrabiarki do obróbki metali, maszyny do obróbki plastycznej, urządzenia spawalnicze, dźwignice, przenośniki, silniki, pompy, sprężarki.

Perspektywy zawodowe
Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie:
 • w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej,
 • w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej,
 • na różnych stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacji i naprawami maszyn,
 • jako przedstawiciel handlowy.
Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na 2 metody spawalnicze
Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na dwie metody spawania:
 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą otuloną – MMA 111,
 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych– MAG 135.
Dzięki powyższym uprawnieniom ukończysz szkołę z dwoma zawodami: mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz spawacz.

* - uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


1 tc - technik mechatronik - klasa z projektowaniem i drukiem 3D pod patronatem Politechniki Warszawskiej
Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń
i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych
w mechatronice; montuje, demontuje, uruchamia a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne, programuje programowalne sterowniki PLC, projektuje i montuje pneumatyczne i elektryczne układy sterowania.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


1 ti - technik informatyk - klasa z programowaniem aplikacji mobilnych pod patronatem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
Ogólna charakterystyka zawodu
Technik informatyk dobiera podzespoły komputerowe celem skonfigurowania komputera klasy PC do konkretnego zastosowania oraz montuje komputer z dobranych elementów. Instaluje różnorodne oprogramowanie systemowe, odpowiednio je konfiguruje  oraz instaluje i konfiguruje oprogramowanie użytkowe do potrzeb użytkownika. Dokonuje diagnostyki i naprawy podzespołów komputerowych i elementów wyposażenia stanowiska komputerowego. Podłącza komputer do sieci i konfiguruje odpowiednio urządzenia sieciowe np. routery, switch’e itp., zabezpiecza komputer, aby praca w sieci była bezpieczna.
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, tworzy/administruje bazy danych sklepów internetowych i/oraz administruje systemami zarządzania treścią.
Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje, tworzy i administruje bazami danych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony www. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

Perspektywy zawodowe
Jako technik informatyk możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, baz danych, aplikacji internetowych
i mobilnych lub podjąć pracę:
 1. w firmach informatycznych,
 2. na stanowiskach w obsłudze systemów firm różnych branż, wśród których mogą być:
 • ośrodki obliczeniowe,
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego,
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • studia graficzne i dźwiękowe,
 • studia telewizyjne i filmowe.
Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST możesz nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie programowania aplikacji mobilnych.
Dzięki powyższym umiejętnościom będziesz potrafił tworzyć oprogramowanie działające na smartfonach w systemie Android.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


1 tf - technik fotografii i multimediów - klasa z rozszerzonym programem animacji komputerowej

Ogólna charakterystyka zawodu
Technik fotografii i multimediów zajmuje się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem
i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem projektów graficznych i multimedialnych. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne.
Do typowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika fotografii i multimediów należy organizowanie, nadzorowanie i  kontrolowanie przebiegu procesu tworzenia obrazu
i projektów multimedialnych, ocena stanu technicznego sprzętu i urządzeń fotograficznych, tworzenie dokumentacji prac fotograficznych.
W naszym Technikum uczniowie z kierunku fotografii i multimediów uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe,  w tym: Photoshop, Illustrator, COREL Draw GraphicSuite.
Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej.

Perspektywy zawodowe
Jako technik fotografii i multimediów możesz prowadzić własną działalność usługową lub podjąć pracę w:

 • firmie fotograficznej,
 • instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe.

Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST, dzięki rozszerzeniu obejmującemu projektowanie animacji komputerowej, uzyskasz dodatkowe umiejętności z zakresu projektowania animacji komputerowej z użyciem programów Adobe Photoshop i Adobe After Effects, a także animacji 3D w programach firmy Autodesk.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


1 tg - technik grafiki i poligrafii cyfrowej - klasa z rozszerzonym programem animacji komputerowej

Ogólna charakterystyka zawodu
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne, w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
W naszym Technikum uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe, w tym: Photoshop, Illustrator, InDesign CC, COREL Draw GraphicSuite.
Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej.

Perspektywy zawodowe
Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej możesz prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi z zakresu grafiki komputerowej lub podjąć pracę w:
 • studiach graficznych,
 • agencjach reklamowo-wydawniczych,
 • drukarniach,
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw.
Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST, dzięki rozszerzeniu obejmującemu projektowanie animacji komputerowej, uzyskasz dodatkowe umiejętności z zakresu projektowania animacji komputerowej z użyciem programów Adobe Photoshop i Adobe After Effects, a także animacji 3D w programach firmy Autodesk.

Kandydat jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia dodatkowe:
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania w następujących formach działalności pozalekcyjnej:

Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny MECHKON, zrzeszony w strukturach PTTK, reprezentuje naszą społeczność szkolną na rajdach turystycznych, zarówno pieszych, jak i rowerowych.

Szkolna Orkiestra Dęta - od lat jest dumą "Siedemdziesiątki" występuje na wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych, uroczystościach miejskich oraz na konkursach i przeglądach orkiestr dętych w regionie. Zainteresowani mogą uczyć się gry na instrumentach od podstaw.

Szkolny Klub Sportowy 70 prowadzi szkolenie w następujących sekcjach:
- piłka ręczna,
- piłka koszykowa,
- piłka siatkowa,
- piłka nożna,
- lekkoatletyczna,
- kulturystyczna.

Szkolny Klub Szachowy - odnosi sukcesy w turniejach regionalnych. Zainteresowani mogą uczyć się gry w szachy od podstaw.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1 TC -TECHNIK MECHANIK UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (Z OBSŁUGĄ SUWNIC I ŻURAWI) Technik mechanik na podbudowie MEC.05

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
0 ---
1TA-TECHNIK MECHANIK MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ (ZE SPAWANIEM) Technik mechanik na podbudowie MEC.03

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
2 ---
1TF-TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW /KLASA POD PATRONATEM FIRMY CANON/ Fototechnik /klasa pod patronatem firmy CANON/

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
10 ---
1TG-TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ /KLASA POD PATRONATEM FIRMY CANON/ Technik cyfrowych procesów graficznych /klasa pod patronatem firmy CANON/

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
4 ---
1TI - TECHNIK INFORMATYK Technik informatyk - klasa pod patronatem Mazowieckiej Uczelni Publicznej

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
6 ---
1TM-TECHNIK MECHATRONIK (POD PATRONATEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ) Technik mechatronik - klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
2 ---
1TW-TECHNIK MECHANIK MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ (ZE SPAWANIEM) - KLASA WIOŚLARSKA Technik mechanik - na podbudowie MEC.03. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
0 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;