Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 2 w ZSZMSC

Adres: Narodowych Sił Zbrojnych 7
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Paweł Witkowski
Strona WWW: http://elektrykplock.edu.pl
E-mail: sekretariat@elektrykplock.edu.pl
Telefon: 24 366 99 91

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie to szkoła, której początki sięgają 1957 r. Obecnie uczniowie uczą się w dwóch typach szkół: technikum i branżowej szkole I stopnia, pracuje z nimi życzliwa i profesjonalna kadra pedagogiczna. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w różnych kołach zainteresowań. Mają także możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do Hiszpanii w ramach realizowanych projektów unijnych, odbywając tam liczne kursy i szkolenia zawodowe, a także staże.
Samorząd Miasta Płocka wybudował dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Szkłodowskiej - Curie funkcjonalny budynek warsztatów szkolnych z nowoczesnym wyposażeniem.

- używamy dziennika elektronicznego,

- dysponujemy biblioteką szkolną bogato wyposażoną w wydawnictwa techniczne, warsztatami szkolnymi,

- zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach informatycznych,   teleinformatycznych, elektrycznych oraz nowoczesnych warsztatach szkolnych,

- istnieje możliwość rozwijania zainteresowań w różnorodnych kołach zainteresowań,

- zapewniamy praktyki zawodowe w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów
i wiodących zakładach pracy,

- organizujemy bezpłatne formy wsparcia w ramach projektów unijnych,

- organizujemy kursy prawa jazdy dla klas samochodowych.


Harmonogram rekrutacji:

1.

od 15 czerwca 2020 r. - do 10 lipca 2020 r.  -  do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

2.

od 26 czerwca 2020 r. - do 10 lipca 2020 r. - do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.

od 31 lipca 2020 r. - do 4 sierpnia 2020 r. - do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

4.

do 4 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

5.

do 11 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

6.

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7.

od 15 czerwca - do 14 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

8.

od 13 sierpnia 2020 r. - do 18 sierpnia 2020 r. - do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

9.

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.

19 sierpnia 2020 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11.

do 20 sierpnia 2020 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

12.

do 22 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

13.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

15.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Oferta:

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi nabór na następujące kierunki:

1) Technik elektryk - I TA

Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być nie tylko technikiem, ale również może w przyszłości zostać inżynierem, naukowcem lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie.

2) Technik mechanik - I TB

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. 

3) Technik informatyk - I TD

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami. Do najważniejszych zadań informatyka należy: tworzenie oprogramowania i posługiwanie się specjalistycznym językiem służącym temu, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. 

4) Technik pojazdów samochodowych - I TE

To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. 

5) Technik teleinformatyk - I TF

Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i będzie informatyka. Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany m.in do: montowania komputerów; diagnozowania stanu technicznego komputerów; projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw; montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej.
Technik teleinformatyk może być zatrudniony w przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej; organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne; firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.


Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do klas I muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowania na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły, zgodnie z harmonogramem rekrutacji), a w przypadku Technikum pojazdów samochodowych dodatkowo wymagane jest orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdamiDo klas I technikum we wszystkich zawodach będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Przedmioty punktowane:

            •język polski,

            •matematyka,

            •język obcy wybrany przez kandydata,

            •fizyka

Jeżeli liczba kandydatów na dany zawód będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego kierunku, połączymy go z innym lub zaproponujemy zmianę kierunku.
Zajęcia dodatkowe:
  • ​Drużyna medyczna - naszej szkoły od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w „Mistrzostwach pierwszej pomocy”. Nasza szkoła w roku szkolnym 2005/2006 wywalczyła IV miejsce w kraju, wygrywając w powiecie
    i w województwie mazowieckim. W ramach pracy drużyny medycznej są prowadzone również szkolenia, na których można uzyskać certyfikat uznawany w krajach Unii Europejskiej.
  • Klub Europejski - propaguje wśród uczniów wiedzę na temat Europy  i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
  • SKS - Szkolny Klub Sportowy prowadzi zajęcia w sekcjach: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna.
  • Koło motoryzacyjne - w naszej Szkole funkcjonuje już od 2002 roku. W ciągu tych lat, członkowie kola godnie reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w licznych konkursach motoryzacyjnych, zajmując w nich wysokie miejsca.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
TECHNIK ELEKTRYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
36 ---
TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
28 ---
TECHNIK MECHANIK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
9 ---
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
28 ---
TECHNIK TELEINFORMATYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
11 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;