Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Adres: Ułańska 1
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: BARBARA GOTOWICKA
Strona WWW: www.zdz-plock.com.pl
E-mail: szkola@zdz-plock.com.pl
Telefon: 24 262 87 38

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada certyfikat zarządzania jakością według ISO 9001:2015. Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku funkcjonuje od 1992 roku.

Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę we własnym budynku położonym przy niezbyt ruchliwej ulicy. Teren wokół szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. Obiekt szkolny jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Szkoła jest bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły.

Nowocześnie wyposażone pracownie w internet, tablicę interaktywną oraz inne pomoce dydaktyczne,  gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Znaczącym sukcesem i mobilizacją do dalszego rozwoju są posiadane certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”,  „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”,  „Bezpieczna szkoła-bezpieczna przyszłość", "Kuźnia Talentów Kulinarnych".

W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią wyposażona w bogaty księgozbiór oraz dostęp do internetu. 

Zapewniamy fachową opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Stawiamy na aktywność fizyczną, w ramach wychowania fizycznego młodzież korzysta z nowocześnie wyposażonej siłowni znajdującej się na terenie szkoły, sali gimnastycznej, basenu i boiska „Orlik”.

Nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, biwakach i zajęciach terenowych. Na terenie szkoły funkcjonują ośrodki egzaminacyjne powołane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Szkoła ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami, zakładami pracy i urzędami w ramach praktyk zawodowych oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Dla podniesienia jakości, efektywności i skuteczności kształcenia uczniowie naszych szkół są objęci wsparciem projektów finansowanych z Unii Europejskiej oraz mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Kandydaci zobowiązani są do wykonania badań profilaktycznych i otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie. Dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w ustalonym terminie rodzic kandydata/opiekun prawny składa dyrektorowi szkoły informację w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśniającą przyczynę niedotrzymania terminu - zaświadczenie należy złożyć nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 • od 16.05.2022 r. do 20.06.2022 r. do godz. 15.00  - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
 • od 24.06.2022 r. do 13.07.2022 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • od 21.07.2022 r. do 27.07.2022 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Składamy również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.


Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy BEZPŁATNE kształcenie w Technikum w niżej wymienionych zawodach:
 • technik informatyk z grafiką 3D
 • technik usług fryzjerskich z elementami kosmetyki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami hotelarstwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik programista
 • technik transportu kolejowego
 • technik mechanik
 • technik logistyk
 • technik hotelarstwa
Zajęcia dodatkowe:

 • SKS - piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka, zajęcia crossfit,
 • szkolenia zawodowe z zakresu fryzjerstwa prowadzone przez instruktorów „WELLA",
 • szkolenia zawodowe ponadprogramowe: diagnostyka samochodowa, szef kuchni, stylizacja koloru, obsługa kas fiskalnych, grafika 3D i wydruk 3D
Dla naszych uczniów oferujemy dodatkowo bezpłatne kursy i certyfikaty:
 • Prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia energetyczne do 1 KW
 • certyfikat ECDL Base i ECDL Standard
 • uprawnienia spawalnicze
 • zdobycie certyfikatu TGLS (poziom A1-C2)
 • kursy: barman, sommelier, barista, kelner
 • kurs języka hiszpańskiegoDostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I TECHNIK HOTELARSTWA Zdobywane umiejętności w zawodzie – uczeń:
Potrafi planować, oferować, koordynować, wykonywać usługi hotelarskie;
Zna zasady obsługi gości hotelowych;
Organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe, gastronomiczne;
Ustala i planuje zestawy oferowanych usług hotelarskich;
Potrafi obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy;
Potrafi komunikować się w języku obcym.


Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 0
I TECHNIK INFORMATYK Z GRAFIKĄ 3D Zdobywane umiejętności w zawodzie – uczeń potrafi:
Opracowywać, uruchamiać i obsługiwać własne programy komputerowe;
Projektować i wykonywać bazy danych ich oprogramowanie aplikacyjne;
Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
Dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego;
Obsługiwać lokalne sieci komputerowe i nadzorować ich pracę;
Ma możliwość prowadzenia prac serwisowych w punktach naprawy oraz wykonuje prace operatora sprzętu komputerowego.


Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
48 0
I TECHNIK LOGISTYK Technik logistyk
Zdobywane umiejętności zawodowe – uczeń:
Potrafi organizować dostawy transportowe różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady,
Potrafi zorganizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
Potrafi dobrać środki transportu wewnątrzzakładowego
Monitoruje i organizuje prace magazynu;
Potrafi zastosować zasady logiki w gospodarce;
Posługuje się językiem obcym z zakresu logistyki.


Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 0
I TECHNIK MECHANIK Zdobywane umiejętności zawodowe – uczeń:
Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń;
Zdobywa umiejętności dotyczące mechaniki precyzyjnej, obróbki cieplnej, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem;
Potrafi opracować dokumentację techniczną
Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń;
Potrafi dobrać technologię naprawy maszyn i urządzeń oaz przeprowadza konserwację i regulację.


Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 0
I TECHNIK PROGRAMISTA Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie: projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Dodatkowo w ramach zajęć możliwe będzie poznanie specjalistycznych narzędzi programistycznych takich jak Android Studio, Microsoft Visual Studio oraz tworzonych w ich środowisku programów w nowoczesnych językach takich jak Kotlin (Android), Xamarin służący do tworzenia aplikacji działających natywnie w smartfonach z dominującymi systemami operacyjnymi takimi jak: Android Windows Phone czy też desktopowy Windows.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 0
I TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;
przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 0
I TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 0
I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETYKI Zdobywane umiejętności w zawodzie – uczeń:
Świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie;
Potrafi urządzić zakład fryzjerski zgodnie z zasadami BHP, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi;
Potrafi doradzić w zakresie wyboru modelu i kolorystyki fryzury oraz komputerowo zaprojektować fryzurę
Wykonuje podstawowe zabiegi fryzjerskie i kosmetyczno-pielęgnacyjne;
Potrafi kierować zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług.


Przedmioty punktowane: Chemia, Język angielski, Język polski, Matematyka
48 0
I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z ELEMENTAMI HOTELARSTWA Zdobywane umiejętności – uczeń:
Potrafi sporządzić potrawy i napoje;
Planuje i ocenia zasady żywienia;
Ustala asortyment potraw;
Potrafi zorganizować produkcję gastronomiczną;
Planuje i realizuje usługi gastronomiczne;
Nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami sanitarnymi;
Prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej;
Potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomii, tj. urządzenia chłodzące, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi klientów.


Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;