Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Adres: Lasockiego 14
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Robert Kowalski
Strona WWW: http://sosw2plock.com
E-mail: sosw2plock@poczta.onet.pl
Telefon: 24 366 03 50

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Płocku. Jako jedyna taka placówka w Polsce w swoich strukturach posiadamy Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne. W ramach działalności Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej oraz haloterapia w grocie solnej. Biorą w nich udział uczniowie  i wychowankowie naszego Ośrodka.  Dla każdego podopiecznego dobierany jest indywidualny program usprawniający układany przez wykwalifikowanych terapeutów. W programach uwzględniany jest stan zdrowia, zdolności motoryczne oraz ewentualne zalecenia lekarskie. W ramach zajęć z zakresu rehabilitacji przeprowadzamy ćwiczenia korekcyjne, ogólnousprawniające, rozluźniające, ćwiczenia w odciążeniu oraz terapię ręki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bieżni, rotora z biofeedbackiem, symulatora chodu PIO, najnowszych modeli foteli masujących i wanien do hydromasażu  oraz innych specjalistycznych sprzętów do terapii. Po ćwiczeniach uczniowie  i ich opiekunowie mogą zrelaksować się w grocie solnej, w której oddycha się powietrzem bogatym w związki soli. Wygodne fotele i muzyka relaksacyjna, ściany wyłożone krystalicznymi, podświetlanymi bryłami solnymi oraz szum wody spływającej po kamieniach wpływają kojąco i leczniczo na ciało i umysł przebywających tam osób.


Oferta:
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadpodstawową przeznaczoną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawa programowa  obejmuje kształcenie ogólne, w ramach którego uczniowie utrwalają i poszerzają zakres dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przysposobienie do pracy, czyli kształtowanie właściwych postaw wobec pracy. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego i aktywnego, dorosłego życia i pracy w warunkach chronionych. 

Kształcenie w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych możliwości uczniów, a indywidualnie dobrane programy nauczania, konstruowane przez wszystkich nauczycieli pracujących z danym uczniem i konsultowane z rodzicami, przyczyniają się do lepszego wychwytywania osobistych uzdolnień i upodobań, prowadzą do maksymalnego rozwijania potencjału poszczególnych uczniów. Nauka odbywa się w 2 - 8 osobowych zespołach klasowych. Zapewniamy bezpłatne podręczniki szkolne. 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia, które zapewniają poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról życiowych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje. W treściach programowych zawarta jest podstawowa wiedza ogólna, są więc elementy języka polskiego, matematyki, historii, geografii, biologii itp. Wiedzę przekazujemy za pomocą indywidualnie dobranych metod i środków, dopasowanych do możliwości uczniów. Preferujemy poznanie wielozmysłowe, łączenie teorii z praktyką oraz indywidualizację w stosunku do każdego ucznia jak i całych zespołów klasowych. W pracy wykorzystywane są wszystkie dostępne pomoce i środki dydaktyczne. Zajęcia urozmaicane są wykorzystaniem specjalistycznych programów multimedialnych oraz wyjściami i wycieczkami, podczas których realizowane są także zajęcia tematyczne i warsztatowe. Wychowankowie uczą się korzystania z miejsc użyteczności publicznej np. kino, biblioteka, restauracja, bank, punkty handlowej usługowe, nabywają umiejętności posługiwania się środkami płatniczymi. 
Zajęcia rozwijające komunikowanie się mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjnej. Wszyscy nauczyciele w naszej szkole są przygotowani do wykorzystywania w pracy alternatywnych metod komunikacji np. Program językowy Makaton. Podczas zajęć młodzież nabywa umiejętności słuchania, wypowiadania się, proszenia o pomoc, rozwiązywania problemów i zachowań w sytuacjach konfliktowych, postaw asertywnych, nawiązywania przyjaźni i znajomości. Bardzo ważna jest umiejętność posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem wspomagającym komunikację oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, co pozwala na odbieranie, przekazywanie i wykorzystywanie różnych informacji.  
Zajęcia kształtujące kreatywność  dostarczają uczniom okazji do twórczego działania, umożliwiają wyrażanie przeżyć za pomocą dostępnych dla uczniów środków wyrazu, także artystycznych, rozwijają zainteresowania i ułatwiają nawiązywanie pozytywnych relacji z ludźmi. Wszyscy nasi uczniowie są wyjątkowi, drzemią w nic indywidualne talenty i zdolności, każdy ma też swoje mocne strony. Zapewniamy warunki do rozwijania się i kreatywności poprzez zajęcia indywidualnie dobrane dla uczniów: plastyczne, taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, fotograficzne, komputerowe itp. Nasza oferta na bieżąco jest modyfikowana i dostosowywana do potrzeb i możliwości uczniów. Priorytetem w pracy z naszymi uczniami jest przygotowanie do niezależnego, na miarę ich możliwości, życia. Dążymy do wyposażenia naszych podopiecznych w umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej w formie wspomaganego zatrudnienia lub efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych i w domu. Przygotowujemy ich również do efektywnego funkcjonowania, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej.
Zajęcia z przysposobienia do pracy realizowane są w trzech zakresach:
  • Prace porządkowe i pielęgnacyjne: to nie tylko sprzątanie, ale także dbanie o zwierzęta, rośliny pokojowe, prace ogrodnicze oraz pomocnicze prace biurowe. Zajęcia realizowane są na terenie placówki i poza nią. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, aby zapewnić młodzieży poznanie potencjalnego środowiska pracy  i zintegrować ze społeczeństwem - Leroy Merlin, schronisko dla bezdomnych zwierząt, ogród zoologiczny, Fundacja "Panda" to tylko niektóre z nich. 
  • Prace rękodzielnicze: na zajęciach wykonywane są prace z zastosowaniem różnych technik plastycznych, w tym papieroplastyki, decoupage`u, a także florystyki, krawiectwa, tkactwa, haftu, papierowej wikliny, bibułkarstwa itp. Młodzież doskonali sprawność manualną, rozwija wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość estetyczną. Uczniowie poznają rynek rękodzielniczy, nowe trendy w tej dziedzinie, możliwości wykonywania pracy z domu oraz na WTZ. Oferta zajęć jest rozszerzona o formy warsztatowe realizowane podczas wyjść i różnych wycieczek np. w Skansenie w Sierpcu, Kłóbce, Zielonej Szkole w Sendeniu, Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży w Płocku, pracowni ceramicznej w Płocku. 
  • Gospodarstwo domowe: zajęcia obejmują naukę wszystkich podstawowych, codziennych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania każdego człowieka. Młodzież uczy się przygotowywania posiłków, poznaje urządzenia kuchenne i sprzęty AGD oraz zasady bezpiecznego posługiwania się nimi. Realizowane są zarówno w placówce, często w formie zajęć integracyjnych z uczniami szkoły branżowej, jak i w formie zajęć warsztatowych podczas wycieczek. Zajęcia te przygotowują naszych uczniów do dorosłości. Wiele zajęć realizowanych jest wspólnie z uczniami Szkoły Branżowej, co sprzyja pełniejszej integracji uczniów i tworzeniu atmosfery wzajemnej tolerancji. 
Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym, usprawniającym i korekcyjnym. Ich rodzaj określony jest w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.  
Sport i wychowanie fizyczne: ćwiczenia i zajęcia usprawniające fizycznie są bardzo ważne dla naszej młodzieży i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Posiadamy wspaniałą bazę do tego typu zajęć: salę gimnastyczną, siłownię, siłownię pod chmurką, kort do tenisa ziemnego, boisko do plażowej piłki siatkowej. Ponadto korzystamy z ogólnodostępnych obiektów sportowych np. basen, stadion miejski itp.
Działalność sportowa w placówce nie ogranicza się do programowych lekcji wychowania fizycznego. Nasi uczniowie biorą udział w różnych formach aktywnego wypoczynku, w zawodach i turniejach sportowych, osiągając sukcesy. W placówce organizowane są cykliczne imprezy sportowe zarówno szkolne jak i międzyszkolne np. turnieje tenisa stołowego,   integracyjny dzień sportu, nożnej, unihokeja, treningi aktywności motorycznej, obozy sportowo-turystyczne i profilaktyczne zarówno zimowe jak i letnie. Nasze działania wspiera UKS "Lasotczak" oraz sekcja Wisełka Olimpiad Specjalnych.Zajęcia dodatkowe:
Istotnym elementem pracy jest wdrażanie do umiejętnego gospodarowania czasem wolnym, co jednocześnie ma kształtować kulturę zabawy, wypoczynku i rozrywki oraz rozwijać osobowość. Cele te realizowane są poprzez zajęcia pozalekcyjne, które organizowane są według potrzeb uczniów. Ważną i ciekawą formą działalności jest organizacja wyjść i wycieczek oraz obozów profilaktyczno-sportowych.   Ta niezwykle skuteczna forma pracy stanowi uzupełnienie wiedzy. Wszystkie proponowane formy pracy z młodzieżą (rehabilitacja, terapie psychologiczno-pedagogiczne, wycieczki ) są nieodpłatne. Placówka dysponuje czterema busami do przewozu osób, dzięki którym bez ograniczeń może realizować  wyjścia i wycieczki. Dla uczniów spoza  terenu Płocka placówka ma do zaoferowania internat. Internat jest integralną częścią Ośrodka, który stwarza wychowankom komfortowe warunki. Dobrze wyposażone ciepłe, przytulne sypialnie, pokoje dziennego pobytu, pion sanitarno-higieniczny dostosowany jest do wymaganych standardów. 
Zapraszamy na naszą stronę : sosw2plock.com

DOKUMENTY
Komplet dokumentów kandydatów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien zawierać:
1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
3. Dwie fotografie.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.
5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.
6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).
8. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe).
9. Dokumentacja zdrowotna.
10. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. 

REKRUTACJA
Rozpoczęła się rekrutacja do klas I, na rok szkolny 2023/2024.  Podania   o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy można składać w siedzibie placówki  (Płock, ul. Lasockiego 14).
Od 23 czerwca kandydaci składają kopie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej oraz pozostałe dokumenty podane w wykazie.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Próg punktów

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 169; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1311;