Niezalogowany
zmień rozmiar:

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W PŁOCKU

Adres: Abpa A. J. Nowowiejskiego 2A
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: www.stanislaum.pl
E-mail: kontakt@stanislaum.pl
Telefon: 799-049-394

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku jest szkołą publiczną, koedukacyjną otwartą dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość i dobrze przygotować się do dalszych studiów, podjętych zgodnie z rozpoznaną drogą życiową.

Liceum posiada bogatą i piękną tradycję. Istnieje od 1916 r. Jest szkołą nowoczesną, zapewniającą uczniom bardzo dobre warunki do nauki i wychowania.

Liceum posiada internat.


Uczniom klasy I oferujemy:

 • naukę w niedużych oddziałach klasowych,
 • wysoki poziom nauczania,
 • możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez profesorów Politechniki Warszawskiej w Płocku,
 • profesjonalną kadrę pedagogiczną,
 • konsultacje nauczycielskie,
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
 • bezpieczeństwo,
 • tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.

W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny.

Kładziemy duży nacisk na profesjonalne nauczanie języków obcych, dobrze wiedząc, jak ważna jest możliwość rzeczywistego posługiwania się nimi w praktyce. Biorąc odpowiedzialność za właściwe przygotowanie uczniów do dalszej nauki współpracujemy z uczelniami wyższymi. Szkoła bierze udział w programie ERASMUS. Staramy się efektywnie wykorzystać każdą godzinę lekcyjną.

W rankingu tygodnika Perspektywy w 2020 r. nasza szkoła uzyskała tytuł srebrnej szkoły.

Zespół obiektów szkół katolickich tworzy swoisty kampus. Liceum posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe z tablicami interaktywnymi, pracownię komputerową, pracownie językowe, bibliotekę szkolną oraz salę gimnastyczną i boisko do gier zespołowych.  Dla chętnych istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej i zamieszkania w internacie. Szkoła ma również własny parking oraz dostęp do dużego ogrodu.

Nasza szkoła jest kameralna, stwarza możliwość uczenia się w mało licznych oddziałach, dzięki czemu jest placówką bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Poza zajęciami lekcyjnymi organizowane są: koła zainteresowań, dni skupienia, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru, dyskoteki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Tego rodzaju zajęcia integrują zespoły uczniowskie, rozwijają zainteresowania, formują normy współżycia społecznego, kształtują dojrzałą postawę ludzką.
Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy naukę z możliwością realizowania następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym do wyboru spośród:
 • MATEMATYKA + GEOGRAFIA + JĘZYK ANGIELSKI,
 • BIOLOGIA + CHEMIA + JĘZYK ANGIELSKI,
 • JĘZYK POLSKI + HISTORIA + JĘZYK ANGIELSKI,
 • JĘZYK POLSKI + WOS + JĘZYK ANGIELSKI,
 • GEOGRAFIA + J. ANGIELSKI + J. WŁOSKI (dla początkujących).

Wybór II języka obcego (1 z opcji): 

 • język niemiecki dla początkujących lub
 • język włoski dla początkujących

Zasady rekrutacji:

1. Podstawę do przyjęcia kandydata do Liceum stanowi:

a. liczba punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty;

b. liczba punktów za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch przedmiotów, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny z listy: język angielski, drugi obowiązkowy język, historia, wos, biologia, chemia, geografia;

c. liczba punktów za:

szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 200.

3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania ustala się w następujący sposób:

a. za wynik egzaminu ósmoklasisty – wynik procentowy egzaminu jest przeliczany na punkty przy pomocy współczynnika 0,35 - j. polski i matematyka oraz 0,3 - j. angielski (max. 100 punktów),

b. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max.72 punkty):

za ocenę celującą – 18 punktów,

za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów,

za ocenę dobrą – 14 punktów,

za ocenę dostateczną – 8 punktów,

za ocenę dopuszczającą – 2 punktów,

c. za udział w konkursach odnotowanych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 18 punktów) według poniższej tabeli:

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

·        uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

d. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
e. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są do dołączenia dokumentu do wniosku. Komisja po zapoznaniu się z wymogami zapisów orzeczenia i po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły.

         Ponadto po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia zakwalifikowani kandydaci dostarczają dokumenty: 2 fotografie podpisane na odwrocie, oraz oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Zajęcia dodatkowe:
 • wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru,
 • nauka języka migowego,
 • koło teatralne,
 • zespół muzyczno-wokalny,
 • zajęcia sportowe,
 • przedmiotowe koła zainteresowań według potrzeb.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
ROZSZERZENIE BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI Klasa z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim. Drugi język do wyboru spośród: język niemiecki dla początkujących, język włoski dla początkujących

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Geografia, Język angielski
15 0
ROZSZERZENIE GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK WŁOSKI Klasa z rozszerzoną geografią, językiem angielskim i językiem włoskim (dla początkujących)

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Geografia, Język angielski, Język niemiecki, Język rosyjski
15 0
ROZSZERZENIE JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim. Drugi język do wyboru spośród: język niemiecki dla początkujących, język włoski dla początkujących

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Historia, Język angielski, Język niemiecki, Wiedza o społeczeństwie
15 0
ROZSZERZENIE JĘZYK POLSKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI Klasa z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim. Drugi język do wyboru spośród: język niemiecki dla początkujących, język włoski dla początkujących

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Historia, Język angielski, Język niemiecki, Wiedza o społeczeństwie
15 0
ROZSZERZENIE MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim. Drugi język do wyboru spośród: język niemiecki dla początkujących, język włoski dla początkujących

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Chemia, Fizyka, Geografia, Język angielski
15 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;